Adatkezelési Szabályzat

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány előzetes adatvédelmi tájékoztatása a Fotótár keretében történő adatkezelésről (NAIH azonosító: NAIH-97531/2016.)

1.1. Szabályzat célja
1.1.1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Közalapítvány által kezelt adatok törvényes rendjét és biztosítsa az információs önrendelkezési jog érvényesülését minden egyén számára, hogy jogait és alapvető szabadságjogait tiszteletben tartsák, megakadályozva a jogosulatlan hozzáférést és az adatok megváltoztatását, egyúttal megadja az adatkezelés megkezdését megelőző kötelező tájékoztatást.

1.2. Fogalom meghatározások
1.2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
1.2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
1.2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.2.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
1.2.15. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
1.2.16. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
1.2.17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
1.2.18. felhasználó: az az érintett, aki személyes adatát, a Közalapítvány által működtetett honlapon a webshopon keresztül történő vásárlás céljából megadta.

1.3. A kezelt személyes adatok köre
1.3.1. Felhasználó neve.
1.3.2. Felhasználó elektronikus levélcíme.
1.3.3. Felhasználó lakóhelye.

1.4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
1.4.1. Az adatkezelés célja: Webshop üzemeltetés.
1.4.2. Az adatkezelés Felhasználó hozzájárulásán alapul.
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő ad meg adatokat és indít megrendelést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

1.5. Az Adatkezelés elvei
1.5.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
1.5.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
1.5.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
1.5.4. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

1.6. A Közalapítvány által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
1.6.1. A Közalapítvány személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
1.6.2. A Közalapítvány, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Info tv. rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli.
1.6.3. A Közalapítvány bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Közalapítvány érdekeinek sérelme, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
1.6.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Közalapítvány az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
1.6.5. A Közalapítvány, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
1.6.6. A Közalapítvány kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
1.6.7. Adatkezelő zárolja vagy törli a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri.
1.6.8. A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

1.7. Az Adatkezelés időtartama
1.7.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelésének időtartama a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött felhasználási keretszerződés megszűnését követő hat év.

1.8. Adatfeldolgozás
1.8.1. A Közalapítvány külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

1.9. Adattovábbítás lehetősége
1.9.1. Az Adatkezelő harmadik személy részére az Érintett személyes adatait nem adja át, ide nem értve azt az esetet amennyiben Közalapítványt a Felhasználó személyes adatainak átadására jogszabály vagy jogerős bírósági ítélet vagy jogerős hatósági határozat nem kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

1.10. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
1.10.1. A Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
1.10.2. A Felhasználó adatainak feltöltésével elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

1.11. Egyéb rendelkezések, az érintett jogai, és jogérvényesítési lehetőségek
1.11.1. Felhasználó személyes adatai kezeléséről írásban postai levél útján bármikor felvilágosítást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést a Közalapítvány akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó által megadott e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a Közalapítvány által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
1.11.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Közalapítvány a kézhezvételtől számított 25 munkanapon belül írásban közérthető formában köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Tájékoztatjuk, hogy a felvilágosítás kérése az Info tv. alapján ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Info tv. alapján a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
1.11.3. Értesítjük, hogy az Info tv. alapján az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását.
1.11.4. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A vonatkozó törvényi rendelkezések értemében a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
1.11.5. Bírósági jogérvényesítésen túl a Felhasználó bejelentéssel fordulhat a mindenkori adatvédelmi hatósághoz, amely a jelen tájékoztató kiadásának időpontja szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
1.11.6. A jelen adatvédelmi tájékozatóban nem érintett kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2016. május 9.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány