Adatkezelési tájékoztató

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Adatkezelési tájékoztatója

a Fotótár keretében történő adatkezelésről

 

HATÁLYOS: 2018. május 25-től

 

 

1./ A Tájékoztató célja, hatálya, módosítása

 

1.1./ Jelen Tájékoztató célja, hogy megadja Önnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelő tájékoztatást a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) által a www.terrorhazafoto.hu weboldalon üzemeltetett Fotótár keretében Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak kezeléséről és az ezzel kapcsolatos jogairól.

 

1.2./ Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a www.terrorhazafoto.hu weboldalon a Fotótár keretében Ön által megadott személyes adatok kezelésére terjed ki.

 

1.3./ A Tájékoztató és annak esetleges módosítása a www.terrorhazafoto.hu weboldalon történő közzétételtől hatályos.

 

1.4./ Adat vagy információ rendelkezésre bocsátása előtt kérjük, hogy minden esetben olvassa el jelen Tájékoztató aktuális verzióját a www.terrorhazafoto.hu weboldalon. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsásson a Közalapítvány rendelkezésére, ha jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja.

 

2./ Fogalmak

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Felhasználó: az az érintett, aki személyes adatait a Közalapítvány által működtetett www.terrorhazafoto.hu honlapon a Fotótáron (a továbbiakban: Fotótár) keresztül történő megrendelés céljából megadta.

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Közalapítvány minősül.

 

Adatkezelés: az Ön által a Közalapítvány rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3./ Az adatkezelő megnevezése, adatai

 

Név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 35.

Nyilvántartási szám: 01-01-0007526 (Fővárosi Törvényszék)

Adószám: 18237010-2-43

Telefonszám: +361/212-7140

E-mail-cím: info@terrorhazafoto.hu

Levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 60.

A Közalapítvány NAIH azonosítója: NAIH-97531/2016.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1062 Budapest, Andrássy út 60., telefon: +361/212-7140, e-mail-cím: info@terrorhazafoto.hu

 

4./ Az adatkezelés jogalapja

 

4.1./ A Fotótár keretében a Közalapítvány által végzett adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], másrészt az, hogy az adatkezelés a Fotótár keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont], továbbá a számlázással kapcsolatban az, hogy az adatkezelés a Közalapítványra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

 

4.2./ Amennyiben Ön a www.terrorhazafoto.hu weboldalon történő regisztráció vagy regisztráció nélküli megrendelés során kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, abban az esetben megvalósul a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogalapja. Amennyiben Ön megrendelést ad le a www.terrorhazafoto.hu weboldalon, abban az esetben a hozzájárulás mellett a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jogalap is megvalósul.

 


 

5./ A regisztrációval és a megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés bemutatása

 

5.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Amennyiben Ön a Fotótár szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a megrendelés előtt lehetősége van regisztrálni a www.terrorhazafoto.hu weboldalon. A regisztrációhoz a Regisztráció menüpont alatt található űrlapot kell kitöltenie. A regisztráció vagy a regisztráció nélküli megrendelés során Ön által megadott személyes adatokat a www.terrorhazafoto.hu oldal szoftvere a Közalapítvány saját tulajdonában álló szerverén kezeli, valamint a Fotótár keretében megkötésre kerülő szerződések teljesítéséért felelős munkavállalónak továbbítja.

 

5.2./ Az adatkezelés jogalapja: Ön a Fotótáron történő Regisztráció során az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával – az erre szolgáló checkbox kipipálásával – elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Közalapítvány a Fotótár keretében kezelje. Így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Amennyiben Ön megrendelést ad le – akár regisztrált Felhasználóként, akár regisztráció nélküli megrendelőként – a Fotótár keretében, abban az esetben az adatkezelés további jogalappal bővül: az adatkezelés a Fotótár keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

 

5.3./ Az adatkezelés célja: A regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a www.terrorhazafoto.hu weboldalon történő megrendelés folyamatának egyszerűsítése érdekében, ami jogszerű adatkezelési cél. Az adatkezelés célja a Fotótár üzemeltetése, a Fotótár által kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Fotótár üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a felhasználói rendelések teljesítése, a rendelések ellenértékének beszedése, így ezek keretében:

a) A Felhasználó megrendeléseinek és pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása.

b) Megrendelési visszaigazolások küldése a Felhasználónak.

c) A regisztrált Felhasználók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása.

d) Felhasználói kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása.

e) A felhasználói fiókok kezelése.

 

5.4./ A Fotótár keretében kezelt adatok köre:

a) vezetéknév és keresztnév/cégnév,

b) e-mail-cím,

c) telefonszám,

d) lakcím/székhely adatai (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó),

e) magánszemély esetén születési idő (év, hónap, nap),

f) jogi személy esetén adószám.

 

5.5./ Az adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy a regisztráció nélküli megrendelés során megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció esetén a személyes fiók Ön által történő törléséig kezeljük. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Közalapítvány addig kezeli, amíg a felhasználói fiókja aktív, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Kérelmeit e-mail-ben, az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címre küldött levélben teheti meg.

 

5.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: a www.terrorhazafoto.hu szoftvere, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

6./ Számlázással kapcsolatos adatkezelés bemutatása

 

6.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Amennyiben Ön megrendelést ad le a Fotótár keretében, abban az esetben a Közalapítvány számlát állít ki a megrendelés ellenértékéről.

 

6.2./ Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Vonatkozó jogszabályok: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169. § (számla kötelező tartalmi elemei), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 166–169. § (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

 

6.3./ Az adatkezelés célja: gazdasági esemény (megrendelés és annak teljesítése) alátámasztása, tanúsítása, ami jogszerű adatkezelési cél.

 

6.4./ Kezelt adatok köre: Természetes személy vevő neve, lakcíme, megrendelés időpontja. Jogi személy vagy egyéb szervezet neve, székhelye, adószáma, megrendelés időpontja.

 

6.5./ Az adatkezelés időtartama: 8 év

 

6.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: Novitax

 

7./ A Felhasználó kötelezettségei

 

7.1./ A Fotótár keretében bármely Felhasználó az e-mail-címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat és indít megrendelést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a Felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

7.2./ A Fotótáron kizárólag a 18. életévét betöltött Felhasználó adhat hozzájárulást személyes adatainak kezeléséhez. Ha Ön még nincs 18 éves, akkor ne adjon meg adatokat ezen a weboldalon, illetve ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

 

8./ Honlaplátogatót érintő adatkezelés

 

8.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Közalapítvány a www.terrorhazafoto.hu weboldalon cookie-kat (sütiket) használ. Jellemző cookie-k az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie", "kosárhoz szükséges cookie"-k és "biztonsági cookie"-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

8.2./ Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ön a weboldalon az „Elfogadom” gomba kattintással elfogadja az adatkezelést. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

8.3./ Az adatkezelés célja: Regisztrált felhasználók esetén a felhasználók azonosítása, regisztráció nélküli felhasználók esetén statisztika készítése, a látogatók nyomon követése, megrendelők esetén a "kosár" nyilvántartása.

 

8.4./ Kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

8.5./ Az adatkezelés időtartama: Session cookie: azonosításhoz a belépésnél, PHP session id: böngésző bezárásával törlődik.

 

8.6./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: a www.terrorhazafoto.hu szoftvere, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló szerver.

 

8.7./ Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a Közalapítvány munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

8.8./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában.

 

9./ Adatkezelők, adatfeldolgozók, adattovábbítás

 

9.1./ A Közalapítvány a Fotótár keretében külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

9.2./ A Fotótár keretében a Felhasználók által megadott személyes adatokat a Közalapítvány számviteli kötelezettségeit teljesítő megbízott könyvelőcég, valamint a Közalapítvány azon munkavállalói kezelik és dolgozzák fel, akiknek munkaköri kötelezettsége a Fotótár keretében történő megrendelések teljesítése, a számla elkészítése, az ellenérték megfizetésének ellenőrzése. A regisztráció során megadott személyes adatokat a www.terrorhazafoto.hu szoftvere a Közalapítvány tulajdonában álló szerveren tárolja, azt harmadik személy nem kapja meg.

 

9.3./ A Felhasználó a Regisztrációval és a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 9.2. pontban megjelölt személyek az adatait kezeljék és feldolgozzák.

 

9.4./ Személyes adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, kivéve, ha ezt törvény, vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezővé teszi.

 

9.5./ A saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingtevékenység céljaira nem értékesítünk és más módon sem adunk át személyes adatokat más természetes és jogi személyeknek.

 

10./ Adatbiztonsági intézkedések

 

10.1./ A Közalapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a számára.

 

10.2./ A részünkre megadott személyes adatokat az adatátvitel során és a megérkezésük után is védjük. Mindazonáltal az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak nincs 100 százalékban biztonságos módszere. Bár személyes adatainak védelmére a kereskedelemben elfogadott megoldásokat alkalmazunk, abszolút biztonságot nem garantálhatunk.

 

10.3./ A Közalapítvány informatikai rendszere szerveren található, amit az Invitech Megoldások Zrt. biztonságos, e célra kialakított szervertermében tárol.

 

10.4./ A Közalapítvány informatikai rendszerének és hálózatának védelméről, biztonságáról az üzemeltető védelmi eljárásokkal gondoskodik, így különösen:

a) A Felhasználósaját fiókprofilját csak a Felhasználó által megadott jelszóval és egyedi ügyfélazonosítóval érheti el. A jelszó titkosítva van. Mindig erős, alfanumerikus (betűt és számot is tartalmazó) jelszót kell használnia, és azt nem szabad mások tudomására hoznia.

b) Személyes adatait biztonságos szerveren tároljuk. A szerverhez csak a Közalapítvány egyes munkatársai férhetnek hozzá, jelszó használatával,

c) Az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentést készítünk,

d) Fizikai védelem: A szerver kerítéssel, viedómegfigyelő-rendszerrel, fegyveres őrökkel, többlépcsős beléptetéssel megoldott adatközpontban található,

e) Szoftveres védelem: Az Invitech egyrészt folyamatosan monitorozza, hogy fennáll-e valamilyen külső támadás a náluk lévő gépek ellen, másrészt ún. „tűzfalat” biztosít a felhasználói részére, ezen kívül a szerverünket saját „tűzfallal” is védjük. A szerverre rendszergazdai jogkörrel csak meghatározott külső helyekről (IP címekről) lehet belépni.

11./ Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

11.1./ A Rendelet szóhasználata szerint „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

11.2./ Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt a Közalapítványnak kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját. Ha a Közalapítványnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

11.3./ Ön bármikor kapcsolatba léphet a Közalapítvánnyal vagy az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

a) Önnek joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról tájékoztatást, valamint a kezelt és feldolgozott adatairól másolatot kérni (tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog – Rendelet 15. cikk, Infotv. 15. §).

b) Önnek joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy a befejezetlen adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez való jog – Rendelet 16. cikk, Infotv. 17. §).

c) Önnek joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha személyes adatai nyilvánosságra kerültek, akkor a törlés iránti kérelmét a Közalapítvány más adatkezelő részére is továbbítsa (törléshez való jog – Rendelet 17. cikk, Infotv. 17. § (2) bekezdés).

d) Önnek joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog – Rendelet 18. cikk).

e) Önnek joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog – Rendelet 20. cikk).

f) Önnek joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog – Rendelet 21. cikk, Infotv. 21. §).

g) Önnek joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem érinti (hozzájárulás visszavonásához való jog – Rendelet 7. cikk (3) bekezdés).

h) Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – Rendelet 77. cikk).

 

11.4./ A 11.3. pont szerint bármely kérelmet minden esetben e-mail-ben az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címre, vagy postai úton a Közalapítvány 1062 Budapest, Andrássy út 60. szám alatti postacímére kell elküldeni.

 

11.4./ Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.5./ Ha a Közalapítvány az Ön (érintett) kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén a Közalapítvány tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

11.6./ Ha Ön a Közalapítvány döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Közalapítvány a határidőt elmulasztja, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per az Ön választása szerint a Közalapítvány székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. A Közalapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék.

 

12./ A Közalapítvány nyilvántartásai

 

12.1./ A Közalapítvány mint adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, ami tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A jelen Adatkezelési tájékozatóban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2018. május 25.