Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

Általános Szerződési Feltételei

a Fotótár keretében történő megrendelésről

HATÁLYOS: 2024. március 8.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 35., nyilvántartási szám: 01-01-0007526, adószám: 18237010-2-43, elérhetőségek: info@terrorhazafoto.hu, +36 (1) 212-7140; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.terrorhazafoto.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Fotótár keretében nyújtott elektronikus szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére vonatkozik és egyedi szerződés létrejötte esetén az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval és a Weboldalon a szolgáltatás megrendelésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et a Weboldal használata előtt mindig tanulmányozza át és kizárólag akkor kezdeményezze a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételét, ha az ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1./ FOGALMAK

 

Szolgáltató: jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából szolgáltatónak a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány minősül.

 

Megrendelő: az a Felhasználó (természetes vagy jogi személy), aki a Szolgáltató által a www.terrorhazafoto.hu weboldalon a Szolgáltató által kínált szolgáltatást igénybe veszi, egy vagy több Fotót megrendel.

 

Szolgáltatás: a Szolgáltató által működtetett www.terrorhazafoto.hu weboldalon távközlési hálózat igénybevételével elérhető, a Terror Háza Múzeum gyűjteményében nyilvántartott, műtárgyértékű fotók közzététele és kereshetővé tétele, illetve ellenérték fejében digitális másolat formájában Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

 

Fotók: a Fotótár rendszerében a www.terrorhazafoto.hu weboldalon elérhető fotókból és fotókínálatból, magyar és angol nyelvű szöveggel ellátott, műtárgynak minősülő kulturális javak.

 

Megrendelés: megrendelésnek az minősül, ha a Felhasználó a Fotót/Fotókat kosárba helyezés, majd az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása után megvásárolja. A Megrendelő ezáltal megrendelésre vonatkozó jognyilatkozatot tesz, melynek Szolgáltató általi visszaigazolása esetén létrejön a Szolgáltató és a Megrendelő között a Fotóra vagy Fotókra vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: Felhasználási szerződés).

 

Munkanap: bármely nap hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével.

 

Regisztrációs űrlap: a Fotótár oldalán elérhető űrlap, amellyel – személyes adatok megadásával – felhasználói fiók hozható létre.

 

Felhasználói fiók: olyan elektronikus szolgáltatás, amely személyre szabott, felhasználónévvel és jelszóval férhető hozzá, és amely tartalmazza a Fotótáron történő Megrendelés leadásához szükséges megrendelői adatokat a Szolgáltató informatikai rendszerében.

 

Fotótár: a www.terrorhazafoto.hu weboldalon elérhető Fotótár, amit a Szolgáltató üzemeltet, és amelynek keretében a Felhasználók kutatási és egyéb célból szabadon böngészhetnek, illetve ellenérték fejében Fotókat rendelhetnek meg.

 

Felhasználási szerződés: A felhasználási szerződés a Fotótáron keresztül a Szolgáltató és a Megrendelő között a Megrendelés által létrejött egyedi szerződés egy vagy több Fotó közlésére és felhasználására, amiben a Megrendelő megrendelést ad le, a Szolgáltató pedig közlési és felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. Mind az ÁSZF, mind az egyedi Felhasználási szerződés a Korm. rendelet szerinti, távollévők között kötött szerződésnek minősül. Az egyedi szerződéseknek minden esetben elválaszthatatlan részét, kötelező tartalmát képezik a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések.

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – a szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

Irányadó jogszabályok: valamennyi, a Szolgáltatóra, a Felhasználóra, illetve a Múzeumra irányadó jogszabály, ezen belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rend.), az információs önrendelkezési jogról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény.

 

2./ AZ ÁSZF HATÁLYA

 

2.1./ Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a www.terrorhazafoto.hu weboldalon regisztráló Felhasználókra.

 

2.2./ Az ÁSZF tárgyi hatálya a www.terrorhazafoto.hu weboldalon működő Fotótár (a továbbiakban: Fotótár) működésére és használatára, a Fotótár keretében nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozik. Az ÁSZF irányadó a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

 

2.3./ A Felhasználó azzal, hogy regisztrál és/vagy megrendelést ad le a Weboldalon keresztül, jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, nem jogosult a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére.

 

3./ A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

3.1./ A Weboldalt és a Fotótárat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány mint Szolgáltató üzemelteti.

 

3.2./ A Szolgáltató adatai a következők:

Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35.

Nyilvántartási száma: 01-01-0007526

Nyilvántartását vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Adószáma: 18237010-2-43

A Fotótár keretében végzett tevékenység helye és levelezési címe: 1062 Budapest, Andrássy út 60.

E-mail-címe: info@terrorhazafoto.hu

Telefonszáma: +36 (1) 212-7140

Tárhelyszolgáltató: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

 

4./ AZ ÁSZF, VALAMINT AZ EGYEDI FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

4.1./ Az ÁSZF és az egyedi Felhasználási szerződés tárgyát a Szolgáltató által működtetett Terror Háza Múzeum digitális fotóarchívumában található egy vagy több Fotó megrendelése és felhasználása képezi. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával a digitális fotógyűjteményben megtalálható digitális Fotókat rendelheti meg és az egyedi Felhasználási szerződéssel a megrendelt Fotókra szerez közzétételi és felhasználási jogot a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével.

 

4.2./ A digitális fotóarchívum egésze mint gyűjteményes mű, valamint az egyes Fotók is szerzői jogi védelem alatt állnak.

 

5./ A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

 

A www.terrorhazafoto.hu weboldalon a Fotótár keretében a Felhasználók az alábbi elektronikus szolgáltatásokat vehetik igénybe: Felhasználói fiók létrehozása, Megrendelés leadása a Felhasználó által megrendelni kívánt Fotóra vagy Fotókra vonatkozóan, megvásárolt Fotók letöltése a Felhasználói fiókból.

 

6./ FELHASZNÁLÓI FIÓK, REGISZTRÁCIÓ

 

6.1./ A Felhasználói fiók létrehozásának lépései (regisztráció):

a) a Regisztrációs Űrlap kitöltése,

b) a „Regisztráció” gombra kattintás,

c) a Felhasználói fiók létrehozásának véglegesítése a Felhasználó által megadott e-mail-címre kiküldött megerősítő link segítségével.

 

6.2./ A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.

 

6.3./ A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, ami a Weboldalon megadott adatok helytelenségével, elírásával vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

6.4./ A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása kötelező:

a) természetes személy esetén vezetéknév és keresztnév,

b) jogi személy esetén cégnév,

c) e-mail-cím,

d) telefonszám,

e) lakcím/székhely adatai (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó),

f) jogi személy esetén adószám.

 

6.5./ Ahhoz, hogy a Fotótár szolgáltatásait igénybe vehesse, az adott mező kipipálásával nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte és elfogadja Adatkezelési tájékoztatót és az ÁSZF-et. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

6.6./ A Felhasználói fiók szolgáltatásunk ingyenes és határozatlan időre szól. A Felhasználó jogosult bármikor indoklás nélkül törölni a Felhasználói fiókját (Felhasználói fiók lemondása) oly módon, hogy a Szolgáltató számára elküldi erre vonatkozó kérelmét elektronikus úton az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címre vagy írásban postai úton a Szolgáltató 1062 Budapest, Andrássy út 60. szám alatti postacímére.

 

7./ MEGRENDELÉS

 

7.1./ Fotótárban szereplő képekből olyan Felhasználók rendelhetnek, akik elfogadták jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatónkat.

 

7.2./ A Felhasználó az általa kiválasztott Fotót vagy Fotókat az Info menüben szereplő Megrendelési útmutatóban leírt módon rendelheti meg.

 

7.3./ Megrendelést regisztrált Felhasználók adhatnak le.

 

8./ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

8.1./ A Weboldalon természetes személy kizárólag akkor regisztrálhat, ha 18. életévét betöltötte. Amennyiben még nem töltötte be a 18. életévét, abban az esetben kérjük, hogy szakítsa meg a regisztrációját.

 

8.2./ A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

9./ A MEGRENDELÉS MENETE, A FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

9.1./ A Felhasználási szerződés létrejöttének feltétele a regisztráció és a megrendelés elküldése a Szolgáltató részére.

 

9.2./ A megrendeléshez a Megrendelő kiválasztja a kívánt Fotót, majd azt a felhasználási területet, amelyen a Fotót fel kívánja használni: Kiállítás vagy Kiadvány vagy Multimédia és reklám, valamint a Közlési, Felhasználási célt, amely megfelel a Megrendelő által tervezett felhasználásnak. A kiválasztott sorban megtalálható az adott felhasználási célhoz és mennyiséghez kapcsolódó licenc egyszeri közlési, felhasználási díjának (árának) összege. Amennyiben a Megrendelő felhasználási szándékát egyik kategória sem fedi le, úgy az egyedi lehetőség egyeztetése végett keresse munkatársunkat az info@terrorhazafoto.hu címen.

 

9.3./ A megrendelés olyan jognyilatkozat, amely fizetési kötelezettséget von maga után a Megrendelő számára.

 

9.4./ A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

9.5./ A sikeres online fizetés után a megvásárolt fotókat a Megrendelő a fiókjából töltheti le.

 

9.6./ A Felhasználási szerződés az alábbiak szerint kerül rögzítésre és elérhető a Megrendelő számára:

a) jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.terrorhazafoto.hu Weboldalon,

b) a Megrendelő a Szolgáltató által neki küldött, megerősítő e-mailben megkapja a megrendelés adatait, ezzel létrejön a Megrendelő és a Szolgáltató között az egyedi Felhasználási szerződés,

c) a Szolgáltató a Megrendelésről kiállított számlát iktatja, a számlához minden esetben csatolásra kerül a Megrendelés.

 

9.7./ A Felhasználási szerződés a megrendelés tartalmát rögzítő megerősítő e-mail Szolgáltató általi elküldésével jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között.

 

9.8./ A Felhasználási szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, hanem elektronikus úton, távollévők között megkötött szerződésnek minősül.

 

10./ A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

10.1./ A Szolgáltató köteles az egyedi Felhasználási szerződés alapján a közlési, felhasználási díj Megrendelő által történő megfizetését követően a megrendelt Fotókat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani akként, hogy az adott Fotók a Megrendelő Felhasználói fiókjából letölthetővé válnak. A Szolgáltató ezzel engedélyezi a Fotók Megrendelő által történő felhasználását a Megrendelő által kiválasztott és megfizetett területen, célból, időtartamban és alkalommal.

 

10.2./ Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelt és kifizetett Fotókat jelen ÁSZF-től és/vagy az egyedi Felhasználási szerződéstől eltérően használja, a Szolgáltató jogosult a jogellenes használat után további díjazást követelni, követelheti továbbá a jogellenes használatból eredő kárának megtérítését is.

 

11./ A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

11.1./ A Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval létrejött szerződés alapján a Szolgáltató által részére megküldött Fotókat az általa a megrendelésben megjelölt területen, célra, időtartamban és alkalommal felhasználni.

 

11.2./ Átutalási fizetési mód esetében a Megrendelő köteles a Felhasználási szerződés létrejöttétől – az ÁSZF 9.6. b) pontja szerinti megerősítő e-mail kézhezvételétől – számított tizenöt (15) munkanapon belül megfizetni az egyedi Felhasználási szerződés szerinti felhasználási díjat a Szolgáltató részére.

 

11.3./ A Megrendelő számára kifejezetten tilos a Szolgáltató által átadott Fotókból adatbázist építeni.

 

11.4./ A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai eszközöket a Megrendelő köteles biztosítani.

 

12./ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

12.1./ Az egyes Fotókhoz tartozó közlési, felhasználási díjak (árak) a Fotók felhasználási területétől, céljától, időtartamától és alkalmától függően eltérőek. Minden Fotó esetében feltüntetésre kerülnek az adott Fotó felhasználási területhez, célhoz, időtartamhoz és alkalomhoz igazodó felhasználási díjai „Közlési, Felhasználási díj / Ár” megjelölés alatt. A felhasználási díj minden esetben forintban értendő és tartalmazza az áfát.

 

12.2./ A Fotótáron nyújtott szolgáltatás nem igényel szállítást, így a Megrendelőt szállítási költség- vagy szállításidíj-fizetési kötelezettség nem terheli.

 

12.3./ Szolgáltató számlareklamációt a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül fogad el. A számlareklamáció határidejét a Felek jogvesztőnek tekintik.

 

12.5./ A Megrendelő bankkártyával vagy átutalással történő fizetést választhat a Felhasználási szerződés teljesítésére.

 

12.6./ A kártyatranzakciók díját, valamint a belföldi és nemzetközi banki átutalás díját a Megrendelő köteles viselni. Ennek mértékéről a Megrendelő által igénybe venni kívánt bank tud tájékoztatást adni.

 

12.7./ A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35.) mint Szolgáltató (adatkezelő) által a https://www.terrorhazafoto.hu – mint fizetési elfogadóhely – felhasználói adatbázisában tárolt, a Megrendelő által megadott, alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (Budapest, Váci út 135-139-B. ép. 5. em, 1138) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a Megrendelő neve, e-mail-címe, telefonszáma, számlázási cím adatai. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

13./ SZERZŐI JOGOK

 

13.1./ A Fotótárban található és megrendelhető valamennyi Fotó, valamint a Fotótár egésze mint digitális fotótár (gyűjteményes mű) szerzői jogi védelem alatt áll. A vagyoni felhasználási jogok jogosultja a Szolgáltató.

 

13.2./ A Megrendelő a Fotókat a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult átdolgozni.

 

13.3./ A Megrendelő a Fotókat harmadik személy részére – a Megrendelésben foglaltakon kívül – semmilyen formában nem teheti hozzáférhetővé, felhasználhatóvá.

 

13.4./ A Megrendelő köteles a Fotók bármilyen módon történő felhasználása esetén a Terror Háza Múzeumot mint forrást feltünteti, egyúttal más hivatkozási forrás megjelölését mellőzni.

 

13.5./ A Megrendelő köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy a Fotókat a Feleken kívüli harmadik személy a Megrendelő tevékenysége vagy mulasztása miatt jogellenesen használja, és köteles segíteni abban, hogy a jogsértést megakadályozza és a Szolgáltatónak a Fotókkal kapcsolatos jogait biztosítsa.

 

13.6./ Amennyiben Megrendelő az egyedi Felhasználási szerződés alapján átvett Fotókat internetes honlapja keretében használja fel, úgy Megrendelő a Fotókat tartalmazó honlapon feltünteti a következő szöveget: „A honlapon elhelyezett fotók szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogi törvényi rendelkezések értelmében a szabad felhasználás keretén kívül a Fotókat bármilyen egyéb módon felhasználni tilos! A Fotóknak a szabad felhasználás keretén túl történő felhasználása büntetőjogi következményekkel járhat az okozott kár, sérelemdíj megtérítésén túl.”

 

13.7./ A Megrendelő a Fotótárat az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a személyiségi jogok, valamint a Szolgáltató, illetve harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogainak tiszteletben tartásával köteles használni, és felelős az ennek elmulasztásából eredő károkért.

14./ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

 

14.1./ Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató kizárja a felelősségét a Fotók minden olyan, Megrendelő által történő vagy Megrendelő által lehetővé tett felhasználásáért, ami az ÁSZF-be, az egyedi Felhasználási szerződésbe vagy az irányadó jogszabályokba ütközik.

 

14.2./ Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató nem tehető felelőssé a Szolgáltatás funkcionális problémáiból eredő károkért és Szolgáltatót nem terheli felelősség az eseti műszaki meghibásodásokért.

 

14.3./ Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, ami a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

14.4./ Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra és a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatását Megrendelő előzetes értesítése nélkül bármikor, a Szolgáltatás színvonalának emelése vagy a Szolgáltatás funkcionális problémáinak elhárítása érdekében felfüggessze vagy bármilyen egyéb módon korlátozza. A Megrendelő kijelenti, hogy kárigényt a Szolgáltatás felfüggesztése vagy bármilyen egyéb módon történő korlátozása esetén Szolgáltatóval szemben nem érvényesít.

 

15./ KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

15.1./ A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

15.2./ A Polgári Törvénykönyv alapján a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatása a teljesítés időpontjában nem felel meg az egyedi Felhasználási szerződésben megállapított minőségi követelményeknek.

 

15.3./ A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

15.4./ A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A Megrendelő a megrendelés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

15.5./ A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a Fotót a Szolgáltatótól rendelte meg. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

15.6./ A Szolgáltató a Fotókra jogszavatosságot vállal.

 

15.7./ A Szolgáltató a Fotókkal kapcsolatban jótállásra nem köteles.

 

16./ A MEGRENDELŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

 

16.1./ A Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg az egyedi Felhasználási szerződés létrejöttétől attól az időpontig, amíg a Szolgáltató az egyedi Felhasználási szerződés teljesítését nem kezdi meg.

 

16.2./ A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a Szolgáltató teljesítésének megkezdése után. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és előzetesen beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a felhasználási díj Megrendelő által történő megfizetését követően haladéktalanul megkezdje saját teljesítését, és a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik annak tudomásul vételéről is, hogy a Szolgáltató teljesítésének megkezdését követően elveszíti az indokolás nélküli elállás jogát. A Szolgáltató teljesítése abban az időpontban minősül megkezdettnek, amely időpontban a Szolgáltató a Megrendelő Fotókhoz történő hozzáférését lehetővé teszi, függetlenül attól, hogy a Megrendelő mikor él a hozzáférési-felhasználási jogosultságával.

 

16.3./ A Megrendelő elállási jogát az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címre eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

 

16.4./ A Szolgáltató a Megrendelő jogszerű elállása esetén az elállás kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Megrendelőnek az általa megfizetett felhasználási díjat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

16.5./ A jelen pontban szabályozott elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

17./ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

18./ PANASZKEZELÉS

 

18.1./ A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

Telefonon a +36-1-212 7140 telefonszámon.

E-mailben az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címen.

Postai levél útján a 1062 Budapest, Andrássy út 60. címen.

 

18.2./ A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

18.3./ A Megrendelő a megrendelt Fotókkal kapcsolatban nem támaszthat minőségi kifogást, amennyiben a Fotótárban elérhető Fotó és a fiókjából letölthető Fotó minősége megegyezik egymással.

 

18.4./ A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát nem rögzíti hangfelvétellel.

 

18.5./ Panasz benyújtása esetén javasoljuk az alábbi információ megadását:

a) részletes információ és kapcsolódó körülmények a reklamáció tárgyáról, a kifogásolt eljárás jellege, részletes leírása;

b) a Megrendelő kérése,

c) a Megrendelő elérhetősége a panasz kezelésével kapcsolatban.

Ezen információk megadása megkönnyíti és felgyorsítja a panasz kivizsgálását a Szolgáltató számára.

 

18.6./ A Szolgáltató a panaszra legkésőbb annak előterjesztésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül válaszol.

 

18.7./ A Megrendelő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági eljárást vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken.

 

18.8./ Békéltető testületi eljárást a Budapesti Békéltető Testületnél kezdeményezhet, melynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.. e-mail-címe: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax száma: 06 (1) 488 21 86, telefonszáma: 06 (1) 488 21 31.

 

18.9./ Panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató fogyasztóvédelmi jogi környezetbe tartozó jogszabálysértést követett el a panasza kapcsán. A járási hivatalok listáját az alábbi honlapon találja meg: http://jarasinfo.gov.hu

 

19./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

19.1./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Irányadó Jogszabályok alkalmazandók.

 

19.2./ A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Fotótáron található Adatvédelmi tájékoztatója.

 

19.3./ A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

19.4./ A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

19.5./ A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Budapest, 2024. március 8.