Általános szerződési feltételek

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Általános Szerződési Feltételei

a Fotótár keretében történő megrendelésről

 

HATÁLYOS: 2018. május 25. napjától

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 35., nyilvántartási szám: 01-01-0007526, adószám: 18237010-2-43, elérhetőségek: info@terrorhazafoto.hu, +36 (1) 212-7140; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.terrorhazafoto.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Fotótár keretében nyújtott elektronikus szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval és a Weboldalon szolgáltatás megrendelésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et, ezért kérjük, hogy az ÁSZF-et a Weboldal használata előtt mindig tanulmányozza át és kizárólag akkor kezdeményezze a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételét, ha az ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1./ FOGALMAK

 

Szolgáltató: jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából szolgáltatónak a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által fenntartott Terror Háza Múzeum minősül.

 

Megrendelő: az a Felhasználó (természetes vagy jogi személy), aki a Szolgáltató által a www.terrorhazafoto.hu weboldalon a Szolgáltató által kínált szolgáltatást igénybe veszi, egy vagy több Fotót megrendel.

 

Szolgáltatás: a Szolgáltató által működtetett www.terrorhazafoto.hu weboldalon távközlési hálózat igénybevételével elérhető, a Terror Háza Múzeum gyűjteményében nyilvántartott, műtárgyértékű fotók közzététele és kereshetővé tétele, illetve ellenérték fejében digitális másolat formájában Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

 

Fotók: a Fotótár rendszerében a www.terrorhazafoto.hu weboldalon elérhető fotókból és fotókínálatból, magyar nyelvű szöveggel ellátott, műtárgynak minősülő kulturális javak.

 

Megrendelés: megrendelésnek az minősül, ha a Felhasználó a Megrendelőlap kitöltésével a Közlési/Felhasználási engedély birtokában megrendelésre vonatkozó jognyilatkozatot tesz, amelynek következtében létrejön a Szolgáltató és a Megrendelő között a Fotóra vagy Fotókra vonatkozó felhasználási szerződés.

 

Munkanap: bármely nap hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével.

 

Regisztrációs űrlap: a Fotótár oldalán elérhető űrlap, amellyel – személyes adatok megadásával – felhasználói fiók hozható létre.

 

Felhasználói fiók: olyan elektronikus szolgáltatás, amely személyre szabott, felhasználónévvel és jelszóval férhető hozzá, és amely tartalmazza a Fotótáron történő Megrendelés leadásához szükséges megrendelői adatokat a Szolgáltató informatikai rendszerében.

 

Fotótár: a www.terrorhazafoto.hu weboldalon elérhető Fotótár, amit a Szolgáltató üzemeltet, és amelynek keretében a Felhasználók kutatási és egyéb célból szabadon böngészhetnek, illetve ellenérték fejében Fotókat rendelhetnek meg.

 

Felhasználási szerződés: A felhasználási szerződés a Fotótáron keresztül a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés egy vagy több Fotó közlésére és felhasználására, amiben a Megrendelő megrendelést ad le, a Szolgáltató pedig közlési és felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. Mind az ÁSZF, mind a Felhasználási szerződés a Korm. rendelet szerinti, távollévők között kötött szerződésnek minősül. Az egyes engedélyeknek és szerződéseknek minden esetben elválaszthatatlan részét, kötelező tartalmát képezik a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések.

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – a szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

Irányadó jogszabályok: valamennyi, a Szolgáltatóra, a Felhasználóra, illetve a Múzeumra irányadó jogszabály, ezen belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rend.), az információs önrendelkezési jogról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény.

 

2./ AZ ÁSZF HATÁLYA

 

2.1./ Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a www.terrorhazafoto.hu weboldalon regisztráló Felhasználókra, valamint a Szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe vevőkre.

 

2.2./ Az ÁSZF tárgyi hatálya a www.terrorhazafoto.hu Fotótár (a továbbiakban: Fotótár) működésére és használatára, a Fotótár keretében nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozik. Az ÁSZF irányadó a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

2.3./ A Felhasználó azzal, hogy regisztrál és/vagy megrendelést ad le a Weboldalon keresztül, jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, nem jogosult a Weboldal használatára.

 

3./ A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

3.1./ A Weboldalt és a Fotótárat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány mint Szolgáltató üzemelteti.

 

3.2./ A Szolgáltató adatai a következők:

Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35.

Nyilvántartási száma: 01-01-0007526

Nyilvántartását vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Adószáma: 18237010-2-43

A Fotótár keretében végzett tevékenység helye és levelezési címe: 1062 Budapest, Andrássy út 60.

E-mail-címe: info@terrorhazafoto.hu

Telefonszáma: +36 (1) 212-7140

Tárhelyszolgáltató: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

4./ AZ ÁSZF, VALAMINT AZ EGYEDI FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

4.1./ Az ÁSZF és az egyedi Felhasználási szerződés tárgyát a Szolgáltató által működtetett Terror Háza Múzeum digitális fotóarchívumában található egy vagy több Fotó megrendelése és felhasználása képezi. Ön az ÁSZF elfogadásával és az egyedi Felhasználási szerződéssel a digitális fotógyűjteményben megtalálható digitális Fotókat rendelheti meg és a megrendelt Fotókra szerez közzétételi és felhasználási jogot a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével.

 

4.2./ A digitális fotóarchívum egésze mint gyűjteményes mű, valamint az egyes Fotók is szerzői jogi védelem alatt állnak.

 

5./ A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

 

A www.terrorhazafoto.hu weboldalon a Fotótár keretében a Felhasználók az alábbi elektronikus szolgáltatásokat vehetik igénybe: Felhasználói Fiók létrehozása, Megrendelés leadása a Felhasználó által megrendelni kívánt Fotóra vagy Fotókra vonatkozóan.

 

6./ FELHASZNÁLÓI FIÓK, REGISZTRÁCIÓ

 

6.1./ A Felhasználói Fiók létrehozásának lépései:

a) a Regisztrációs Űrlap kitöltése,

b) a „Regisztráció” gombra kattintás,

c) a Felhasználói Fiók létrehozásának véglegesítése a Felhasználó által megadott e-mail-címre kiküldött megerősítő link segítségével.

 

6.2./ A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.

 

6.3./ A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, ami a Weboldalon megadott adatok helytelenségével, elírásával vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

6.4./ A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása kötelező:

a) vezetéknév és keresztnév

b) cégnév, ha van,

c) e-mail-cím,

d) telefonszám,

e) lakcím/székhely adatai (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó),

f) születési idő (év, hónap, nap),

g) jogi személy esetén adószám.

 

6.5./ Ahhoz, hogy a Fotótár szolgáltatásait igénybe vehesse, az adott mező kipipálásával nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte és elfogadja Adatkezelési tájékoztatónkat és az ÁSZF-et. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

6.6./ A Felhasználói Fiók szolgáltatásunk ingyenes és határozatlan időre szól. A Felhasználó jogosult bármikor indoklás nélkül törölni a Felhasználói Fiókját (Felhasználói Fiók lemondása) oly módon, hogy a Szolgáltató számára elküldi erre vonatkozó kérelmét elektronikus úton az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címre vagy írásban postai úton a Szolgáltató 1062 Budapest, Andrássy út 60. szám alatti postacímére.

 

7./ MEGRENDELÉS

 

7.1./ Fotótárban szereplő képekből olyan Felhasználók rendelhetnek, akik elfogadták jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatónkat.

 

7.2./ A Felhasználó az általa kiválasztott Fotót vagy Fotókat az Oldalinfo menüben szereplő Megrendelési útmutatóban leírt módon rendelheti meg.

 

7.3./ Megrendelést regisztrált és nem regisztrált Felhasználók is leadhatnak.

 

8./ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

8.1./ A Weboldalon természetes személy kizárólag akkor regisztrálhat, ha 18. életévét betöltötte. Kérjük, hogy amennyiben Ön még nem töltötte be a 18. életévét, abban az esetben szakítsa meg a regisztrációját.

 

8.2./ A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

9./ A MEGRENDELÉS MENETE, A FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

9.1./ A Felhasználási szerződés megkötésének feltétele megrendelés elküldése a Szolgáltató részére.

 

9.2./ A megrendeléshez válassza ki a kívánt Fotót, majd válassza ki azt a felhasználási területet, amelyen a Fotót fel kívánja használni: Kiállítás, Kiadvány, Multimédia, reklám, valamint a Felhasználás Címét, amely megfelel az Ön által tervezett felhasználásnak. A kiválasztott sorban megtalálható az adott felhasználási célhoz és mennyiséghez kapcsolódó licenc egyszeri felhasználási díjának összege. Amennyiben felhasználási szándékát egyik kategória sem fedi le, úgy kérjük az egyedi lehetőség egyeztetése végett keresse munkatársunkat az info@terrorhazafoto.hu címen.

 

9.3./ Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a megrendelés olyan nyilatkozat, amely fizetési kötelezettséget von maga után a Felhasználó számára.

 

9.4./ A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

9.5./ A Megrendelés visszaigazolása, hivatalos engedélyezése után a Szolgáltató a megadott e-mail-címre elektronikus levélben elküldi a Megrendelő részére a megrendelt Fotót vagy Fotókat.

 

9.6./ A Felhasználási szerződés/engedély az alábbiak szerint kerül rögzítésre és elérhető a Megrendelő számára:

a) jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.terrorhazafoto.hu Weboldalon,

b) a Megrendelő a Szolgáltató által neki küldött, megerősítő e-mail-ben megkapja a megrendelés tartalmát,

c) a Szolgáltató a Megrendelésről kiállított számlát iktatja, a számlához minden esetben csatolásra kerül a Megrendelés.

 

9.7./ A Felhasználási szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, hanem elektronikus úton, távollévők között megkötött szerződésnek minősül.

 

10./ A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

10.1./ A Szolgáltató köteles a Megrendelő által az egyedi Felhasználási szerződés/engedély alapján a megállapodott határidőn belül elektronikus formában, a Megrendelés során megadott e-mail-címre elküldeni a megrendelt Fotót vagy Fotókat és ezzel engedélyezni a Fotók Megrendelő által történő felhasználását a Megrendelő által kiválasztott és megfizetett célból, időtartamban és alkalommal.

 

 

10.2./ Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelt és kifizetett Fotókat jelen ÁSZF-től, valamint az egyedi Felhasználási szerződéstől/engedélytől eltérően használja, a Szolgáltató jogosult a jogellenes használat után további díjazást követelni, követelheti továbbá a jogellenes használatból eredő kárának megtérítését is.

 

11./ A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

11.1./ A Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval létrejött Felhasználási szerződés/engedély alapján a Szolgáltató által részére megküldött Fotókat az általa a megrendelésben megjelölt célra, időtartamban és alkalommal felhasználni.

 

11.2./ A Megrendelő köteles a Felhasználási szerződés/engedély létrejöttétől – a megrendelés Szolgáltató által történt visszaigazolásától – számított tizenöt (15) munkanapon belül megfizetni az egyedi Felhasználási szerződés szerinti felhasználási díjat a Szolgáltató részére.

 

11.3./ A Megrendelő számára kifejezetten tilos a Szolgáltató által átadott Fotókból adatbázist építeni.

 

11.4./ A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai eszközöket a Megrendelő köteles biztosítani.

 

12./ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

12.1./ Az egyes Fotókhoz tartozó felhasználási díjak a Fotók felhasználási területétől, céljától, időtartamától és alkalmától függően eltérőek. Minden Fotó esetében feltüntetésre kerülnek az adott Fotó felhasználási területhez, célhoz, időtartamhoz és alkalomhoz igazodó felhasználási díjai „Felhasználási díj” megjelölés alatt. A felhasználási díj minden esetben forintban értendő és tartalmazza az áfát. 

 

12.2./ A Fotótáron nyújtott szolgáltatás nem igényel szállítást, így a Megrendelőt szállítási költség- vagy szállításidíj-fizetési kötelezettség nem terheli.

 

12.3./ Szolgáltató számlareklamációt a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül fogad el. A számlareklamáció határidejét a Felek jogvesztőnek tekintik.

 

12.5./ A Megrendelő kizárólag átutalással történő fizetést választhat a Felhasználási szerződés teljesítésére.

 

12.7./ Felhívjuk figyelmét, hogy a belföldi és nemzetközi banki átutalás díját a Megrendelő köteles viselni. Ennek mértékéről a Megrendelő által igénybe venni kívánt bank tud tájékoztatást adni.

 

13./ SZERZŐI JOGOK

 

13.1./ A Fotótárban található és megrendelhető valamennyi Fotó, valamint a Fotótár egésze mint digitális fotótár szerzői jogi védelem alatt áll. A Vagyoni felhasználási jogok jogosultja a Szolgáltató.

 

13.2./ A Megrendelő a Fotókat a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult átdolgozni.

 

13.3./ A Megrendelő a Fotókat harmadik személy részére – a Megrendelésben foglaltakon kívül – semmilyen formában nem teheti hozzáférhetővé, felhasználhatóvá.

 

13.4./ A Megrendelő köteles a Fotók bármilyen módon történő felhasználása esetén a Terror Háza Múzeumot mint forrást feltünteti, egyúttal más hivatkozási forrás megjelölését mellőzni.

 

13.5./ A Megrendelő köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy a Fotókat a Feleken kívüli Harmadik személy a Megrendelő tevékenysége vagy mulasztása miatt jogellenesen használja, és köteles segíteni abban, hogy a jogsértést megakadályozza és a Szolgáltatónak a Fotókkal kapcsolatos jogait biztosítsa.

 

13.6./ Amennyiben Megrendelő az egyedi felhasználási szerződés alapján átvett Fotókat internetes honlapja keretében használja fel, úgy Megrendelő a Fotókat tartalmazó honlapon feltünteti a következő szöveget: „A honlapon elhelyezett fotók szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogi törvényi rendelkezések értelmében a szabad felhasználás keretén kívül a Fotókat bármilyen egyéb módon felhasználni tilos! A Fotóknak a szabad felhasználás keretén túl történő felhasználása büntetőjogi következményekkel járhat az okozott kár, sérelemdíj megtérítésén túl.”

 

13.7./ A Megrendelő a Fotótárat az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a személyiségi jogok, valamint a Szolgáltató, illetve harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogainak tiszteletben tartásával köteles használni, és felelős az ennek elmulasztásából eredő károkért.

 

14./ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

 

14.1./ Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató kizárja a felelősségét a Fotók minden olyan, Megrendelő által történő vagy Megrendelő által lehetővé tett felhasználásáért, ami az ÁSZF-be, az egyedi Felhasználási szerződésbe vagy az irányadó jogszabályokba ütközik.

 

14.2./ Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató nem tehető felelőssé a Szolgáltatás funkcionális problémáiból eredő károkért és Szolgáltatót nem terheli felelősség az eseti műszaki meghibásodásokért.

 

14.3./ Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, ami a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

14.4./ Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra és a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatását Megrendelő előzetes értesítése nélkül bármikor, a Szolgáltatás színvonalának emelése vagy a Szolgáltatás funkcionális problémáinak elhárítása érdekében felfüggessze vagy bármilyen egyéb módon korlátozza. A Megrendelő kijelenti, hogy kárigényt a Szolgáltatás felfüggesztése vagy bármilyen egyéb módon történő korlátozása esetén Szolgáltatóval szemben nem érvényesít.

 

15./ KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

15.1./ A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

15.2./ A Polgári Törvénykönyv alapján a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatása a teljesítés időpontjában nem felel meg az egyedi Felhasználási szerződésben/engedélyben megállapított minőségi követelményeknek.

 

15.3./ A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

15.4./ Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a megrendelés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

15.5./ A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Fotót a Szolgáltatótól rendelte meg. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

15.6./ A Szolgáltató a Fotókra jogszavatosságot vállal.

 

15.7./ A Szolgáltató a Fotókkal kapcsolatban Jótállásra nem köteles.

 

16./ A MEGRENDELŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

 

16.1./ A Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg az egyedi Felhasználási szerződés létrejöttétől attól az időpontig, amíg a Szolgáltató az egyedi Felhasználási szerződés teljesítését nem kezdi meg.

 

16.2./ A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a Szolgáltató teljesítésének megkezdése után. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és előzetesen beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a felhasználási díj Megrendelő által történő megfizetését követően haladéktalanul megkezdje saját teljesítését, és a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik annak tudomásul vételéről is, hogy a Szolgáltató teljesítésének megkezdését követően elveszíti az indokolás nélküli elállás jogát. A Szolgáltató teljesítése abban az időpontban minősül megkezdettnek, amely időpontban a Szolgáltató a Megrendelő Fotókhoz történő hozzáférését lehetővé teszi, függetlenül attól, hogy a Megrendelő mikor él a hozzáférési-felhasználási jogosultságával.

 

16.3./ A Megrendelő elállási jogát az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címre eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja.

 

16.4./ A Szolgáltató a Megrendelő elállása esetén az elállás kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Megrendelőnek az általa megfizetett felhasználási díjat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

16.5./ A jelen pontban szabályozott elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

17./ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

18./ PANASZKEZELÉS

 

18.1./ A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

 

Telefonon a +36-1-212 7140 telefonszámon.

E-mail-ben az info@terrorhazafoto.hu e-mail-címen.

Postai levél útján a 1062 Budapest, Andrássy út 60. címen.

 

18.2./ A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

18.3./ A Megrendelő a megrendelt Fotókkal kapcsolatban nem támaszthat minőségi kifogást, amennyiben a Fotótárban elérhető Fotó és a részére megküldött Fotó minősége megegyezik egymással.

 

18.4./ A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát nem rögzíti hangfelvétellel.

 

18.5./ Panasz benyújtása esetén javasoljuk az alábbi információ megadását:

a) részletes információ és kapcsolódó körülmények a reklamáció tárgyáról, a kifogásolt eljárás jellege, részletes leírása;

b) a Megrendelő kérése,

c) a Megrendelő elérhetősége a panasz kezelésével kapcsolatban.

Ezen információk megadása megkönnyíti és felgyorsítja a panasz kivizsgálását a Szolgáltató számára.

 

18.6./ A Szolgáltató a panaszra legkésőbb annak előterjesztésétől számított 14 naptári napon belül válaszol.

 

18.7./ Tájékozatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági eljárást vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken.

 

18.8./ Békéltető testületi eljárást a Budapesti Békéltető Testületnél kezdeményezhet, melynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.. e-mail-címe: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax száma: 06 (1) 488 21 86, telefonszáma: 06 (1) 488 21 31.

 

18.9./ Panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató fogyasztóvédelmi jogi környezetbe tartozó jogszabálysértést követett el a panasza kapcsán. A járási hivatalok listáját az alábbi honlapon találja meg: http://jarasinfo.gov.hu

 

19./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

19.1./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Irányadó Jogszabályok alkalmazandók.

 

19.2./ A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Fotótáron található Adatvédelmi tájékoztatója.

 

19.3./ A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

19.4./ A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

19.5./ A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Budapest, 2018. május 25.